Warunki korzystania z programu

Korzystanie z TSE wymaga szerokich kwalifikacji zawodowych w zakresie anatomii drewna, statyki drzew i techniki pomiarowej, które można zdobyć w teorii i praktyce jedynie podczas kursów organizowanych przez Nürnberger Schule.

Rzeczoznawcy, którzy chcieliby wykorzystywać program TSE do sporządzania ekspertyz dotyczących stabilności i wytrzymałości na złamanie muszą zakończyć wymagane szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskać certyfikat rzeczoznawcy ITEG. Inni użytkownicy mogą korzystać z programu obliczeniowego TSE jedynie w celach szkoleniowych.

Ponadto warunkiem efektywnego stosowania programu TSE jest korzystanie z odpowiednich instrumentów pomiarowych. W praktyce wielokrotnie sprawdziły się narzędzia firmy Rinntech, stosowane w połączeniu z programem TSE. Urządzenia pomiarowe Dynatim zaprojektowane na zlecenie Sachverstanndingenbüros Siegert przez firmę Rinntech i dostosowane specjalnie na potrzeby prób ciągnięcia tworzą wraz z oprogramowaniem uzupełniające się nawzajem elementy systemu oceny bezpieczeństwa.

W trakcie obliczania wartości oczekiwanego naporu wiatru konieczne jest korzystanie z osobnego programu komputerowego do obliczania powierzchni korony (program ArWiLo firmy Rinntech).

 

TOP