Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności za skutki korzystania z naszych stron internetowych

Informacje na naszej stronie internetowej zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie, aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość informacji zawartych na tej stronie. To samo dotyczy wszystkich połączeń (odsyłaczy), do których bezpośrednie lub pośrednie odniesienia znajdują się na tej stronie. Prawa do tych stron i odpowiedzialność za ich zawartość leży wyłącznie po stronie usługodawcy będącego osobą trzecią. Nie poczuwamy się do odpowiedzialności za zawartość wszelkich przedstawianych treści w przypadku, gdy zawartość odsyłacza zmieni się w takim stopniu, że będzie on zawierał informacje, których publikacja jest zabroniona przez prawo niemieckie i zagraniczne.

Nie możemy również zagwarantować, że nasza strona internetowa lub powiązane strony nie zawierają wirusów. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, w szczególności za szkody pośrednie, spowodowane wykorzystaniem udostępnionych przez nas informacji. Jeśli wykluczenie odpowiedzialności okaże się niemożliwe ze względów prawnych, mimo nieodpłatnego przekazywania informacji, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub uzupełniania udostępnianych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.


Wyłączenie odpowiedzialności za program obliczeniowy TSE

Program TSE wymaga prawidłowych danych do obliczenia stabilności i wytrzymałości drzewa na złamanie. Potrzebne do tego przyrządy pomiarowe zostały zaprojektowane specjalnie do takiego zastosowania. Użytkowanie przyrządów pomiarowych wymaga dużej wiedzy specjalistycznej i technicznej (know-how). Aby całkowicie wykorzystać integracyjny charakter koncepcji ITEG, należy często stosować uzupełniające techniki/procedury badawcze. Wymaganą wiedzę specjalistyczną można uzyskać tylko przez odpowiednie szkolenia i ćwiczenia. Osoby nie będące akredytowanymi ekspertami ITEG mogą korzystać z programu obliczeniowego TSE tylko w celach szkoleniowych. Używanie programu TSE do tworzenia ekspertyz stabilności i wytrzymałości na złamanie jest niedozwolone. Wszelkie używanie programu wykraczające poza charakter szkoleniowy odbywa się na własną odpowiedzialność. Właściciel strony internetowej Independent Tree Expert Group i właściciel programu obliczeniowego TSE nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność uzyskanych wyników obliczeń.

W zakresie oceny drzew, zastosowania techniki pomiarowej, obliczeń statyki drzew oferujemy Państwu usługi Sachverständigenbüro Bodo Siegert (Biuro Rzeczoznawcy Bodo Siegerta).

TOP