Čo je Independent Tree Expert Group?

Independent Tree Expert Group je združenie expertov v oblasti statiky stromov, ktorí sledujú komplexné pôsobenie pri realizácii previerok bezpečnosti stromov.

Namiesto toho, aby bezpečnosť stromov preverovali iba jednou vyšetrovacou metódou, používa Independent Tree Expert Group kombináciu vizuálnych a technických vyšetrovacích postupov. Keďže jednostranné vyšetrovacie metódy často nechávajú otázky otvorené, dovoľuje použitie dopĺňajúcich sa metód rozsiahlu analýzu stavu daného stromu.

Kolegovia z branže nachádzajú v Independent Tree Expert Group kvalifikovanú ponuku ďalšieho vzdelávania na znalca pre dokonalé vyšetrenie stromov. Kvalifikovaní praktici sa pritom učia vykonávať dokonalé vyšetrenie s pomocou aktuálnych metód zodpovedajúco regulátorovi, vecne a podľa jednotného vzoru a z pohľadu znalca vyvodzovať pre cízne výroky o bezpečnosti stromov. Independent Tree Expert Group zároveň ponúka platformu na vyjasňovanie otvorených otázok všeobecnej i špeciálnej statiky stromov na medzinárodnej úrovni ako aj na zhustené sledovanie vývoja prebiehajúceho v oblasti statiky stromov a jeho vnikanie do vlastnej činnosti.

Pre majiteľov stromov, komúny, odborné závody dodávajú experti Independent Tree Expert Group fundované znalecké posudky týkajúce sa bezpečnosti stromov. Jednotný postup pri previerke bezpečnosti stromov, integrujúc východisko pri výbere vyšetrovacích metód a neustály transfér vedomostí vo vnútri Independent Tree Expert Group majú pritom rozhodujúci vplyv na silu výrokov spracovaných posudkov.

Independent Tree Expert Group ručí za:

TOP