Prvky produktu a výhody

Povaha služieb

Odhad maximálneho zaťaženia vetrom

Výpočet odolnosti voči zlomu

Výpočet stability

Simulačné výpočty

Odborná kvalifikácia a používateľské školenie

Technické požiadavky na používateľa

Používateľská podpora

Jazyky

Presnosť výpočtov

Keďže pri TSE ide o čisto výpočtový program, výsledok je vo veľkej miere závislý od stanovených vstupných parametrov a senzorových merných hodnôt. Nepresnosti sa adekvátne odstraňujú. Jasne definované spôsoby postupu sú preto nevyhnutné.

Kombinácie s inými postupmi a metódami

V zmysle celkovej a integrujúcej skúšky stability stromu, ktorá je najdôležitejším cieľom ITEG, dodáva TSE výrazný doplnok iných bežných vizuálnych ako aj technických postupov na výpočet stability stromov ich odolnosti voči zlomu. Spravidla je zmysluplné zabezpečenie druhou, nezávisle pracujúcou metódou (napr. zvukový tomograf, meranie vrtného odporu)

TOP