Výpočet stability

(Výpočet pevnosti ukotvenia koreňov s pomocou nakláňania päty kmeňa)

Výpočet stability umožňuje spätný záver na správanie stromu pri jeho vysokom zaťažení vetrom. Stromy reagujú na zaťaženie vetrom náklonom koreňovej misy. Spojenie korene – zem reaguje pružne na zaťaženie vetrom až po dosiahnutie medznej hodnoty, od ktorej sa strom začína vyvracať. „Vyvrátenie koreňov“ je spôsobené v podstate naťahovaním koreňov odvádzajúcich zaťaženie ako aj preformovaním pôdy a dáva nelineárnu funkciu (zovšeobecnená krivka náklonu podľa WESSOLY).

Pri ťahovej skúške sa simuluje zaťaženie vetrom zavedením náhradkového zaťaženia vetrom do kmeňa. S pomocou senzorov uhlu nakláňania sa meria a zachytáva minimálne nakláňanie koreňovej platne

(v pásme 1/100°) a z toho vyplývajúce naklonenie základe kmeňa. V jednotlivých záťažových krokoch sa zvyšuje sila ťahu. Ak sa v dôsledku simulácie dosiahnu kritické senzorové medzné hodnoty v oblasti naťahovania kmeňa alebo nakláňania koreňov, sila ťahu sa patrične obmedzí.

Potom sa s pomocou TSE vypočítajú predbežné výsledky z merných hodnôt zachytených v jednotlivých záťažových krokoch, takže sú k dispozícii prognózové hodnoty pre správanie stromu v predpokladanej sile vetra (spravidla ide o vietor so silou orgánu). Tieto hodnoty sa porovnajú s empirickými medznými hodnotami o prirodzenom nakláňaní stromov (zovšeobecnená krivka náklonu). Takto sa dá rozpoznať, či skúmaný strom v rámci „normálneho správania“ reaguje na simulovanie zaťaženie vetrom. Ako výsledok výpočtov dostaneme faktor, ktorý znázorňuje stabilitu daného stromu.

 

TOP