FAQ

Čo je ITEG
Aké sú ciele ITEG?
Ako sa môžem dať certifikovať na odborníka ITEG?
Ako môžem otestovať program TSE?
Koľko stojí účasť?


Čo je ITEG?

Independent Tree Expert Group je novovzniknutá iniciatíva, ktorá si osvojuje výsledky rozsiahlych praktických testov pracovného spoločenstva skúšobných prístrojov pri Odbornom združení kvalifikovaných ošetrovateľov stromov e. V. a odvodzuje z nich prvé kroky pre budúce vyšetrenia bezpečnosti stromov.


Aké sú ciele ITEG?

Cieľom Independent Tree Expert Group je vytvoriť jednotný model komplexného hodnotenia prevádzkovej bezpečnosti stromov kombináciou vizuálnych a technických diagnostických postupov. Cieľom Independent Tree Expert Group je zabezpečiť odborníkom na stromy, aby mohli pomocou aktuálnych moderných metód realizovať dôkladné diagnostiky a analýzy statickej bezpečnosti stromov v súlade s regulátorom, vecne a podľa jednotného modelu a z pohľadu odborníka z toho vyvodzovať precízne posudky ohľadne prevádzkovej bezpečnosti stromov.

Vzhľadom na výrazne relevantné výsledky metódy zisťovania odolnosti stromu pomocou ťahovej skúšky podľa Wessolyho bol vyvinutý vlastný online program

Tree Stability Evaluation na výpočet stability stromov. Na základe ťahovej skúšky podľa WESSOLYHO zahŕňa tento program skutočné výsledky meraní ťahovej skúšky a kombinuje ich so simulovaným zaťažením vetrom s údajmi výpočtov náporovej plochy koruny a ďalších hodnôt (turbulencie, sila vetra a pod.)


Ako sa môžem dať certifikovať na znalca ITEG?

V rámci kvalifikácie členov ITEG je naplánovaný znalecký kurz na Nürnberger Schule, ktorý kvalifikovaným praktikom ponúka intenzívne zaučenie do znaleckej činnosti v oblasti starostlivosti o stromy. V moduloch kurzu sa účastníci intenzívne zapodievajú s celým spektrom úloh, ktoré plní znalec. Popri právnych podkladoch, odborných témach a moderných technikách na komplexné preverenie bezpečnosti stromov je tu osobitným ťažiskom vo vyučovaní pri sprostredkovaní poznatkov podanie znaleckého posudku a jeho praktická realizácia.


Ako môžem otestovať program TSE?

Online použitie výpočtového programu je možné po registrácii a momentálne slúži pre zainteresovaných používateľov, ktorí doň svojprávne vložia údaje, ako kontrola metodiky a postupu práce pri ťahovej skúške.

TSE sa teda zatiaľ nehodí na vykonanie skutočnej previerky stability a bezpečnosti stromov. Na test sa môžu záujemcovia z radov kvalifikovaných používateľov zaregistrovať na http://www.die-nuernberger.info.


Koľko stojí účasť?

Momentálne sa neplatia žiadne náklady. Je tu však zámer požadovať platby za niektoré odbory. Kvalifikovaní členovia ITEG, ktorí absolvovali skúškami určité kurzy a majú potrebné meracie prístroje, budú certifikovaní ako členovia-experti. Na jar zvoláva ITEG do Altdorf/Rasch členskú schôdzu. Sformulujú na nej ciele a želania. Pozvánku dostanú prihlásení členovia onedlho a bude zverejnená aj v príslušných odborných časopisoch.

TOP