Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti pre použitie našich webových stránok

Informácie na našich webových stránkach sme zostavili podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Nemožno však prevziať záruku alebo akúkoľvek zodpovednosť za funkciu, aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií pripravených na týchto webových stránkach. Platí to aj pre všetky prepojenia (linky), na ktoré tieto webové stránky priamo alebo nepriamo odkazujú. Práva na týchto stránkach ako aj zodpovednosť za ich obsah spočívajú výlučne na tretej strane. Dištancujeme sa od akéhokoľvek ponúkaného obsahu, ak sa obsah linku mení, že sa odovzdávajú informácie , ktorých šírenie je zakázané podľa nemeckého i zahraničného práva.
Nemôžeme garantovať ani to, že naše webové stránky alebo prelinkované stránky nebudú obsahovať žiadne vírusy. Zásadne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za materiálne alebo morálne škody, najmä však za nepriame škody, ktoré by spôsobilo používanie informácií, ktoré dávame k dispozícii. V prípade, že totálne vylúčenie zodpovednosti napriek bezplatnosti informácií by malo byť právne neprípustné, obmedzí sa naša zodpovednosť na úmyselné alebo hrubo nedbalostné správanie.

Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny alebo doplnky poskytovaných informácií.

Vylúčenie zodpovednosti za výpočtový program TSE

Výpočtový program TSE potrebuje korektné dáta, aby sa dala vyrátať pevnosť nejakého stromu a jeho odolnosť voči zlomu. Na tento cieľ potrebné meracie prístroje sú koncipované špeciálne na túto aplikáciu. Nasadenie a upotrebenie meracích prístrojov si vyžaduje vysokú mieru odborných poznatkov a technického know-how. Aby sa úplne využil integratívny charaker koncepcie Independent tree Expert Group, treba často nasadiť podporné, doplňujúce vyšetrovacie techniky a postupy.
Potrebné odbornosti sa nadobúdajú iba príslušnými školeniami a výcvikom. Použitie výpočtového programu TSE pre znalcov, ktorí nie sú akreditovaní pri Independent tree Expert Group je povolené len na cvičné účely. Aplikácia výpočtového programu TSE na vypracovanie znaleckého posudku o pevnosti stromu a jeho odolnosti voči zlomu nie je povolená. Akékoľvek použitie presahujúce školiaci charakter sa realizuje na vlastnú zodpovednosť. Majiteľ internetovej stránky Independent Tree Expert Group a majiteľ výpočtového programu TSE nepreberajú v žiadnom prípade garanciu za správnosť vyhotovených výsledkov výpočtov.
Na zhodnotenie stromov, použitie meracej techniky, výpočty stability stromov atď. Je vám s radosťou k dispozícii znalecká kancelária Bodo Siegdert.

 

TOP