Použitie integrovaných analytických metód

Independent Tree Expert Group sleduje efektívnu kombináciu vyšetrovacích postupov pri previerke bezpečnosti stromov. Komplexné a relevantné posúdenie stromov umožňuje len otvorený prístup k jednotlivým spôsobom diagnostiky, kde hodnotenie stromov nie je redukované na jednotlivé diagnostické metódy, ale zahŕňa celý komplex poznatkov a informácií, tak vizuálnych ako aj technických.

SIA/WESSOLLY- VTA/MATTHECK a iné s podporou zavedených prístrojových techník tvoria základ spoľahlivého a objektívneho vyšetrenia stromu ako ich vykonávajú odborníci Independent Tree Expert Group.

Výlučne znalcom z Independent Tree Expert Group je k dispozícii online platforma na výpočet stability stromov a ich odolnosti voči zlomu Tree Stability Evaulation (TSE). Na základe ťahovej skúšky podľa WESSOLLY zachytáva tento program skutočné výsledky meraní z ťahovej skúšky a prepočítava ich vo vzťahu k odhadovanému zaťaženiu vetrom a na daný strom sa vzťahujúcim výrokom o bezpečnosti.

TOP