TSE Highlights

Tree Stability Evaluation (TSE) je výpočtový program na zhodnotenie stability stromov a ich odolnosti voči zlomu s pomocou ťahovej skúšky. S pomocou výpočtového programu TSE sa prepočítajú merné údaje zo snímačov ťahovej skúšky v pomere k odhadovanej záťaži vetrom a na daný strom sa vzťahujúcim výrokom o bezpečnosti.

TSE kombinuje transparentnú výpočtovú metódu s jasným usmerňovaním účastníka a redukuje tak zložitosť vyhodnotenia merných údajov pri ťahovej skúške v rámci dôkladného vyšetrenia stromu. Znalci dostanú ako výsledok jednoznačné a pochopiteľné rozhodovacie podklady na zhodnotenie tak stability, ako aj odolnosti skúmaného stromu voči zlomu.

Dodatočný úžitok, ktorý TSE používateľom ponúka, je zapojenie tohto výpočtového programu do združenia znalcov Independent Tree Expert Group (ITEG).

To po prvé zabezpečí používateľom, že sa im dostane intenzívne školenie na zodpovedanie otázok v súvislosti so statikou stromov, ako aj integrované a kombinované použitie hodnotiacich a meracích metód, ktorých sa pridŕža ITEG. Tým si môžu používatelia utvoriť okruh fundovaných vedomostí o odbornom vykonaní dôkladného vyšetrenia.

Po druhé ITEG ponúka mentoring, ktorý im umožní svojou podporou blízkou praxi vyplniť medzery vo vedomostiach.

Na fóre ITEG majú používatelia TSE príležitosť vyjasniť si otvorené otázky s kolegami z branže a pestovať intenzívnu výmenu skúseností s expertmi na národnej i medzinárodnej úrovni. Prevádzka fóra umožňuje trvalú diskusiu o jednotlivých prípadoch, kde výrobcovia ponúkajú riešenia problémov na základe integrácie relevantných výrobcov prístrojov.

Používatelia TSE sú svojím feedbackom zapojení do ďalšieho vývoja programu. Tým sa zabezpečí, že TSE je optimálne nastavený tak, aby vyhovoval požiadavkám používateľov.

V praxi niekoľkonásobne vyskúšané je aj použitie TSE s meracími senzormi Dynatim, vyvinutými špeciálne na ťahovú skúšku. Senzorová technika, ktorej vývoj a optimalizácia pre použitie v teréne sa uskutočnili podľa predbežne zadaných hodnôt a skúseností vynálezcu TSE Boda SIEGERTA, dodáva robustný systém merania a vyhodnotenia údajov ťahovej skúšky.

TOP