Školenie

Znalci, ktorí chcú použiť TSE na vyhotovenie expertízy stability stromu a jeho odolnosti voči zlomu, musia napred úspešne skončiť súbor seminárov Dôkladné vyšetrenie stromov. Nürnberger Schule ponúka kvalifikovaným praktikom v krátkom čase toto fundované ďalšie vzdelávanie na znalca v oblasti dôkladného vyšetrenia stromu.

Obsah:

ITEG v rámci súboru seminárov kladie okrem iného dôraz na tzv. mentoring. Skrýva sa za tým nápad, aby nádejní znalci mohli sprevádzať skúsených praktikov pri ich dôkladnom vyšetrovaní stromov, aby mohli zhromažďovať rozsiahle praktické skúsenosti a svoje vedomosti mohli prehlbovať spôsobom blízkym praxi. Okrem toho ITEG zásahy v praxi pri dôkladnom vyšetrovaní stromov, pričom účastníci nahliadnu do konkrétnych vyšetrovacích situácií.

Členstvo v združení znalcov ITEG má tú výhodu, že odborníci tak môžu zhustene sledovať vývoj prebiehajúci v odbore statiky stromu a môžu ho využívať vo svojej činnosti statikov stromov. Každoročné kongresy na tému Integrujúca statika stromov slúžia na transfer vedomostí. Pritom ITEG ponúka platformu na vyjasnenie otvorených otázok všeobecnej i špecifickej statiky stromov na medzinárodnej úrovni aj prostredníctvom skúšok v teréne. Používatelia TSE a členovia ITEG sa bezprostredne podieľajú na ďalšom vývoji v oblasti statiky stromov vyhodnocovaním spoločných vyšetrovacích údajov a priamym napojením na výrobcov cez fórum ITEG.

Účastnícke podmienky:

Vyžaduje sa špecializovaná profesijná kvalifikácia v odbore odborný pracovník v poľnohospodárstve so zameraním na starostlivosť o stromy, prípadne European Tree Technician alebo absolvované štúdium v príbuznom odbore. K tomu sú potrebné preukázateľné viacročné praktické skúsenosti v starostlivosti o stromy a kontrole stromov.

TOP